Baltā spieķa dziesma 2012

Katru gadu 15. oktobrī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā Baltā spieķa diena. Arī mēs — Latvijas Nere­dzīgo bibliotēka — ik gadu „Baltā spieķa dziesmas” ietvaros nenoguruši runājam par redzes invalīdiem svarīgām tēmām.

“Baltā spieķa dziesma 2012” notika 15. oktobrī plkst. 12:00,

mūsu bibliotēkas lasītavā, Juglas ielā 14.

Pasākumā apspriežamās tēmas bija saistī­tas ar juridiskajiem un kultūrvēsturiska­jiem jautājumiem.

Pirmā tēma „Kultūrvēsturiskā man­to­juma stāsts” bija saistībā ar vēstu­risko ēku, kurā darbojas „Latvijas Nere­dzīgo bibliotēka”. Uz diskusiju bija aicināts Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs Jānis Asaris, kurš runāja par Strazdumuižas ēkas, Juglas ielā 14, koka arhitektūras īpašo vietu. Tika pārrunāta bibliotēkas ēkas kā kultūras pieminekļa nozīmība pilsētvidē.

Īpaši svarīgi tas bija 2012. gadā, kad bib­liotēka svinēja savu 50 gadu jubileju. Sakarā ar to, visu sarīkojuma laiku apmeklētā­jiem bija pieejama izstāde „Latvijas Neredzīgo bibliotēkai — 50”, kurā varēja aplūkot da­žādas fotogrāfijās iemūži­nā­tas atmiņas par bibliotēku.

Otrā tēma Paraksts neredzīga cilvēka dzīvē izvēlēta tādēļ, ka katra indivīda dzīves neatņemama sastāvdaļa ir doku­menti. Neredzīgi cilvēki savā dzīvē maz rakstījuši ar pildspalvu redzīgo rak­stā, tāpēc ir loģiski, ja šīs darbības rada grūtības. Turpretī likumdošana nosaka per­sonas apliecinošajos dokumen­tos (piem., pasēs) parakstīties ar savu roku. Ir informācija, ka vairākiem nere­dzīgajiem ir izdota pase bez paraksta. Daudziem re­dzes invalīdiem ir paraksta zīmodziņš, taču tam neesot juridiska spēka. Kā ir patiesībā? Vai pases bez paraksta, vai ar paraksta zīmodziņu ir derīgas? Kā nere­dzīgs cilvēks sevi var pasargāt, lai viņa vietā kāds neparakstītu svarīgus doku­mentus, jo nekur nav fiksēts, kāds izska­tās tieši viņa paraksts? Uz diskusiju tika aicinātas Latvijas Zvēri­nātu notāru padomes rīkotājdirektore Vija Piziča un padomes priekšsēdētāja Sandra Jakušenoka, kā arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu apliecinošu dokumentu departamenta Pasu nodaļas vadītājas vietniece Dace Kupče, lai noskaidrotu, kāda ir reālā situācija no juridiskās puses, un kā turpmāk palīdzēt redzes invalīdiem iemā­cīties parakstīties.

Attēlā pāri Juglas ielai iet cilvēki ar paceltu balto spieķiNeiztrūka jau ikgadējā „Baltā spieķa zīmes” akcija uz Juglas ielas. Tāpēc ai­cinājām ikvienu, kas vēlējās piedalīties šajā akcijā, plkst. 12:00 pulcēties pie biblio­tēkas kāpnītēm, kas veda uz Juglas ielu. Akcijas sākumā bija informatīvs ieskats CSN 161. punkta redakcijā un zīmes ar Balto spieķi rādīšanas nosacījumos, bet vēlāk praktiskās nodarbības — šķērsot Juglas ielu.

Informatīvās sadaļas tika bagātinātas ar koncertu, kuru bija sagatavojušas trīs nere­dzīgas meitenes — Anna Dubovika, Renāte Jakovļeva un Linda Lesiņa. Apmeklētā­jiem bija iespēja dzirdēt Renātes Jakov­ļevas sakomponētā skaņdarba klavierēm „Pārdomas” pirmatskaņojumu. Pasākuma noslēgumā uzstājās mums visiem pazīstamā un iemīļotā folkmūziķe Anta Eņģele.