Lietošanas noteikumi

Saistībā ar izmaiņām Autortiesību likumā, tiek izstrādāti jauni lietošanas noteikumi.

APSTIPRINĀTS

Kultūras ministrijā

2016.gada 8.jūnijā

LATVIJAS NEREDZĪGO BIBLIOTĒKAS

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar

Bibliotēku likuma

21.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1.Bibliotēkas lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Latvijas Neredzīgo bibliotēka un tās filiālbibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) kā kultūras, izglītības un informācijas iestāde nodrošina visā Latvijā bibliotekāro un informācijas pakalpojumu sniegšanu un to publisku pieejamību īpašā formātā personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām.

2.Bibliotēkas lasītāju tiesības, pienākumus un atbildību nosaka Bibliotēku likums, Bibliotēkas nolikums, Noteikumi un citi normatīvie akti.

II. Bibliotēkas lasītāji

3.Bibliotēkas lasītājs (turpmāk – Lasītājs)  ir ikviena fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus.

4.Lasītājs tiek reģistrēts, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu. Personas, kuras nevar lasīt parasto iespiedrakstu, uzrāda arī invaliditātes apliecību vai ārsta izziņu, kas apliecina faktu, ka redzes vai citu veselības traucējumu dēļ tiem nepieciešama informācija īpašā formātā (audiogrāmatas, grāmatas Braila rakstā un palielinātā drukā). Lietotājs, kurš pats nevar apmeklēt Bibliotēku, rakstiski pilnvaro fizisko vai juridisko personu (atbalsta – uzticības personu) veikt reģistrāciju fiziskās personas vārdā.

5.Nepilngadīgo Lasītāju Bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot viena no vecākiem, pedagoga vai cita likumiska pārstāvja (personas, kuras aizgādībā ir nepilngadīgais Lasītājs) rakstveida piekrišanu.

6.Pēc reģistrācijas Lasītājs ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un apņemas tos ievērot. Nepilngadīgo Lasītāju vārdā to ar savu parakstu apliecina viens no vecākiem, pedagogs vai cits likumiskais pārstāvis. Ja Lasītājs redzes vai citu veselības traucējumu dēļ nevar pats iepazīties ar Noteikumiem, tad viņu ar Noteikumiem iepazīstina bibliotekārs, par to izdarot atzīmi Lasītāja formulārā.

7.Pēc reģistrācijas Lasītājam tiek izsniegta Bibliotēkas lasītāja karte (turpmāk – lasītāja karte). Katrā apmeklējuma reizē Lasītājs uzrāda lasītāja karti bibliotekāram. Lasītāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā lasītāja karti atjauno, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu.

8.Kontaktinformācijas (dzīvesvietas adreses, tālruņa numura, e-pasta adreses) maiņas gadījumā Lasītājam par izmaiņām jāpaziņo, ierodoties Bibliotēkā, telefoniski vai elektroniski. Mainot vārdu vai uzvārdu, Lasītājam par izmaiņām jāpaziņo, ierodoties Bibliotēkā un uzrādot šī fakta apliecinošu dokumentu.

9.Bibliotēkas Lasītājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez Lasītāja piekrišanas Bibliotēka šos datus nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot Latvijas Republikas likumdošanā paredzētos gadījumus.

10.Reģistrējoties Bibliotēkā, Lasītājs iegūst tiesības izmantot Bibliotēkas sniegtos pakalpojumus.

 

III. Lasītāju apkalpošanas kārtība

11.Lasītāju reģistrācija Bibliotēkā, lasītāja kartes izsniegšana.

12.Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi Lasītājam ir bez maksas, tos sniedz Bibliotēkai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Bibliotēkas pakalpojumi ir:

12.1.Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu – grāmatu, audiogrāmatu, mūzikas ierakstu kompaktdisku (turpmāk – Dokumenti) – izsniegšana līdzņemšanai vai lietošanai uz vietas Bibliotēkā;

12.2.pieejamības nodrošināšana Nacionālajam bibliotēku krājumam un informācijas sistēmām, Dokumentu piegāde starpbibliotēku abonementa  (turpmāk – SBA) un starptautiskā starpbibliotēku abonementa  (turpmāk – SSBA) kārtā. SBA pakalpojuma nodrošināšana ir pieejama visām Latvijas bibliotēkām un citām juridiskām personām, noslēdzot sadarbības līgumu ar Bibliotēku;

12.3.Bibliotēkas krājumā esošo Dokumentu  piegāde Lasītāja dzīves vietā (aiznesot, aizvedot, nosūtot pa pastu) vai sūtot uz Lasītāja elektronisko pasta adresi (izņemot audiogrāmatas);

12.4.bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;

12.5.pasākumi Bibliotēkas, lasīšanas un literatūras popularizēšanai;

12.6.Lasītāja konsultēšana par Bibliotēkas krājumu un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošanu;

12.7.izdrukas Braila rakstā un palielinātā drukā, kopēšana, skenēšana, teksta palielināšana;

12.8.datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska izmantošana. To izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo Noteikumu 1.pielikumā;

12.9.audiogrāmatu izsniegšana datu nesējos (zibatmiņās). To izsniegšanas kārtība ir noteikta šo Noteikumu 2. pielikumā;

12.10.priekšā lasīšana Bibliotēkas Lasītājiem. Tās kārtība ir noteikta šo Noteikumu 3.pielikumā.

13.Bibliotēkas krājumā esošos Dokumentus Lasītāja dzīves vietā piegādā ar Bibliotēkas transportu ne retāk kā reizi 3 mēnešos.

14.Lasītājs var saņemt pagaidu lietošanā Bibliotēkas krājumā esošos Dokumentus un izmantot tos Bibliotēkas noteiktajā termiņā:

14.1.grāmatām, audiogrāmatām, grāmatām Braila rakstā – 1 mēnesis;

14.2.paaugstināta pieprasījuma grāmatām, periodiskajiem izdevumiem, mūzikas ierakstiem un jaunieguvumiem – 2 nedēļas;

14.3.SBA un SSBA kārtībā saņemtās grāmatas un citus informācijas nesējus Lasītājam līdzņemšanai neizsniedz, tos drīkst lietot tikai Bibliotēkā uz vietas termiņā, ko noteikusi tā bibliotēka, no kuras attiecīgā grāmata vai cits informācijas nesējs ir saņemts.

15.Vienā Bibliotēkas apmeklējuma reizē pagaidu lietošanā izsniedz ne vairāk kā 10 grāmatas, 15 periodiskos izdevumus, 20 audiogrāmatas, 10 mūzikas ierakstus vai Braila raksta grāmatu sējumus.

16. Ja pagaidu lietošanā izsniegtie Bibliotēkas krājumā esošie Dokumenti nav jaunieguvumi vai tos nepieprasa cits Lasītājs, lietošanas termiņu iespējams pagarināt, ierodoties Bibliotēkā, informējot telefoniski vai elektroniski.

17. Vienā Bibliotēkas apmeklējuma reizē Lasītājs var bez maksas nokopēt vai izdrukāt parastajā iespiedrakstā dokumentu vai mācību materiālu apjomā, kas nepārsniedz 10 A4 formāta lapas. Nepieciešamības gadījumā ir iespējams iegūt kopijas vai izdrukas palielinātu vai samazinātu versiju.

18.Vienā Bibliotēkas apmeklējuma reizē Lasītājs var patstāvīgi bez maksas izdrukāt tekstu Braila rakstā. Ja Lasītājs pasūta izdrukas Braila raksta nodaļā, tad pasūtītā materiāla apjoms nedrīkst pārsniegt 15 (A4) Braila rakstā aprakstītas lapas. Pasūtījuma izpildes termiņš 1 nedēļa.

19.Bibliotēka sniedz konsultācijas par pierakstu latviešu un svešvalodu Braila rakstā, tekstu aplauzumu Braila rakstam, Braila rakstu uz medikamentu iepakojumiem, Braila raksta printera lietošanu un citu nepieciešamo informāciju par Braila raksta lietošanu.

20.Visi sniegtie pakalpojumi tiek reģistrēti Bibliotēkas vienotajā datubāzē.

21.Bibliotēka Rīgā un tās 7 filiālbibliotēkas sniedz pakalpojums visā Latvijā:

21.1.Bibliotēka Rīgā apkalpo Lasītājus Rīgā, Jūrmalā, Aizkraukles, Ādažu, Babītes, Baldones, Bauskas, Carnikavas, Engures, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpils, Kandavas, Kokneses, Ķeguma, Krimuldas, Lielvārdes, Mālpils, Mārupes, Ogres, Olaines, Pļaviņu, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Skrīveru, Stopiņu un Tukuma novados;

21.2.filiālbibliotēka Balvos apkalpo Lasītājus Balvos, Alūksnes, Apes, Baltinavas, Balvu, Gulbenes, Rugāju un Viļakas novados;

21.3.filiālbibliotēka Cēsīs apkalpo Lasītājus Cēsīs, Valmierā, Alojas, Amatas, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Cesvaines, Ērgļu, Gulbenes, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krimuldas, Līgatnes, Limbažu, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas un Vecpiebalgas novados;

21.4.filiālbibliotēka Daugavpilī apkalpo Lasītājus Daugavpilī, Jēkabpilī, Aknīstes, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Krāslavas, Krustpils, Neretas, Salas un Viesītes novados;

21.5.filiālbibliotēka Jelgavā apkalpo Lasītājus Jelgavā, Auces, Bauskas, Brocēnu, Dobeles, Iecavas, Jelgavas, Ķekavas, Ozolnieku, Rundāles, Saldus, Tērvetes, Vecumnieku novados;

21.6.filiālbibliotēka Liepājā apkalpo Lasītājus Liepājā, Aizputes, Alsungas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas un Vaiņodes novados;

21.7.filiālbibliotēka Rēzeknē apkalpo Lasītājus Rēzeknē, Aglonas, Ciblas, Kārsavas, Līvānu, Lubānas, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Varakļānu, Vārkavas, Viļānu un Zilupes novados;

21.8.filiālbibliotēka Ventspilī apkalpo Lasītājus Ventspilī, Dundagas, Mērsraga, Rojas, Talsu un Ventspils novados.

IV. Lasītāja tiesības, pienākumi un atbildība

22. Lasītājam ir šādas tiesības:

22.1. saņemt savlaicīgus un kvalitatīvus Bibliotēkas pakalpojumus;

22.2.saņemt lasīšanai Bibliotēkas krājumā esošos Dokumentus;

22.3.izmantot Bibliotēkas krājumā esošo Dokumentu piegādes pakalpojumu Lasītāja dzīves vietā. Pakalpojums pieejams Lasītājiem, kuriem nav iespēju pašiem ierasties Bibliotēkā (vientuļiem, bez aizbildniecības, ar kustību traucējumiem, u.c. gadījumos);

22.4.saņemt izdrukas Braila rakstā un palielinātā drukā, kopēšanas, skenēšanas, teksta palielināšanas pakalpojumus;

22.5.saņemt bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu pakalpojumus;

22.6. saņemt priekšā lasīšanas pakalpojumu;

22.7.piedalīties pasākumos Bibliotēkas, lasīšanas un literatūras popularizēšanai;

22.8.saņemt konsultācijas par Bibliotēkas krājumu un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošanu;

22.9.izmantot datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus;

22.10.saņemt starpbibliotēku abonementa un starptautiskā starpbibliotēku abonementa pakalpojumus;

22.11.saņemt ar Braila rakstu saistītās konsultācijas;

22.12.iesniegt priekšlikumus, atsauksmes vai sūdzības par Bibliotēkas darbu Bibliotēkas direktorei vai filiālbibliotēku vadītājiem.

23.Lasītājam ir šādi pienākumi:

23.1.ierodoties Bibliotēkā, pieteikt savu apmeklējumu bibliotekāram, ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus;

23.2.nodot Bibliotēkas noteiktajā termiņā no tās krājuma saņemtos Dokumentus;

23.3.saudzīgi un atbildīgi izturēties gan pret datoru un citu tehniku, gan pret   Dokumentiem, kas  saņemti no Bibliotēkas krājuma, neizdarīt tajos atzīmes un svītrojumus, nelocīt un neplēst lapas, atbilstoši iesaiņot, lai pasargātu tos no nelabvēlīgiem laika apstākļiem, nebojāt audiogrāmatas, mūzikas kompaktdiskus un to kastītes, par pamanītajiem bojājumiem nekavējoties ziņot Bibliotēkas darbiniekam, pretējā gadījumā par bojājumu ir atbildīgs Lasītājs;

23.4.neiznest ārpus Bibliotēkas telpām tās krājumā esošos Dokumentus, kuru saņemšanu Lasītājs nav noformējis pie bibliotekāra;

23.5.ievērot Autortiesību likumu – Lasītājs nedrīkst Bibliotēkas ieskaņotās audiogrāmatas reproducēt vai izplatīt citām personām;

23.6.nedrīkst izņemt no Bibliotēkas katalogiem un kartotēkām kartītes, bojāt inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālus zaudējumus Bibliotēkai;

23.7.Lasītājam no Bibliotēkas krājuma saņemtie un nozaudētie vai sabojātie Dokumenti jāatvieto ar tādiem pašiem vai citiem, kurus Bibliotēka atzinusi par līdzvērtīgiem, vai arī jāatlīdzina to vērtība atbilstoši Bibliotēkas uzskaites dokumentos norādītajām cenām, nozaudētā audiomateriāla vienība jāaizvieto attiecīgi ar vienu jaunu kompaktdisku.

24.Lasītāju, kurš neievēro Bibliotēku likumā, šajos Noteikumos un citos normatīvajos aktos noteikto, kā arī trokšņo, traucē darbu citiem apmeklētājiem vai bibliotekāram, Bibliotēkā lieto pārtiku un dzērienus, atrodas Bibliotēkā alkohola reibumā, narkotisko un neatļautu psihotropo vielu ietekmē, neievēro higiēnas normas, ieved vai ienes Bibliotēkā dzīvniekus (izņemot suņus – pavadoņus), bojā Bibliotēkas inventāru un krājumu, var izraidīt no Bibliotēkas telpām un viņam var liegt izmantot Bibliotēkas pakalpojumus uz laiku līdz vienam gadam.

25.Par nepilngadīgā Lasītāja tiesību ierobežošanu tiek informēts viens no vecākiem vai nepilngadīgā likumiskais pārstāvis rakstiskā veidā. Paziņojums nosūtāms uz reģistrācijas informācijā norādīto adresi.

26.Ja Lasītāja pārkāpumi ir radījuši Bibliotēkai finansiālus zaudējumus, Bibliotēkai ir tiesības izslēgt Lasītāju no Bibliotēkas, kā arī izvirzīt civilprasību par zaudējumu atlīdzināšanu.

V. Bibliotēkas lietošanas noteikumu pielikumi

27.Pielikums Nr.1 „Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Latvijas Neredzīgo bibliotēkā”.

28.Pielikums Nr.2 „Audiogrāmatu izsniegšanas datu nesējos (zibatmiņās) kārtība”.

29.Pielikums Nr.3 „Priekšā lasīšanas kārtība Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Lasītājiem”.

Direktore  T. Melberga

 

1.pielikums Latvijas Neredzīgo bibliotēkas

lietošanas noteikumiem

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Latvijas Neredzīgo bibliotēkā

1.Pirms Bibliotēkas publiskā datora un interneta lietošanas uzsākšanas, Lasītājam ir jāreģistrējas pie Bibliotēkas darbinieka noteikta datora un programmu lietošanai, kā arī laika uzskaitei.

2.Pirmo reizi uzsākot bibliotēkā darbu ar datoru, Lasītājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumu pielikumu Nr. 1 „Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Latvijas Neredzīgo bibliotēkā.

3.Lasītājs var rezervēt datoru uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā uz 2 stundām dienā. Nepieciešamības gadījumā darba laiks var tikt pagarināts, saskaņojot ar Bibliotēkas darbinieku.

4.Kavējot ilgāk par 15 minūtēm, Lasītājs zaudē datora lietošanas tiesības rezervētajā laikā.

5.Ar vienu datoru drīkst strādāt tikai viens Lasītājs.

6. Lasītājam ir šādas tiesības:

6.1.izmantot visas datorā instalētās programmas, bet, beidzot darbu pie datora, jāaizver visas programmas, ar kurām tika strādāts;

6.2.saņemt konsultācijas neskaidrību gadījumā;

6.3.saglabāt izveidotās datnes personīgajos datu nesējos (CD, DVD, USB, zibatmiņas u.c.) un cietajā diskā;

6.4.izmantot skeneri un printeri (skenēšanu un printēšanu pēc Lasītāja pieprasījuma veic Bibliotēkas darbinieks);

6.5.izmantot Braila rindu un Braila raksta printeri.

7.Lasītājam ir aizliegts:

7.1.ieslēgt vai izslēgt datoru;

7.2.mainīt datora programmatūras konfigurāciju, tai skaitā programmas saskarnes (izskata, karsto taustiņu u.c.) iestādījumus, vai uzstādīt programmas;

7.3.mainīt fonta izmērus interneta pārlūkprogrammā;

7.4.pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība;

7.5.pie datora lietot dzērienus un pārtikas produktus;

7.6.apmeklēt neētiska satura interneta vietnes (pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta u.c. satura saites);

7.7.izmantot datoru masu reklāmas vēstuļu vai mēstuļu (spamu) izsūtīšanai;

7.8.pie datora atrasties virsdrēbēs, mitrās drēbēs, ar mitrām, netīrām rokām.

8.Ja Lasītājs ir saglabājis datnes Bibliotēkas datora cietajā diskā, Bibliotēka neatbild par Bibliotēkas datoros saglabāto datņu drošību un konfidencialitāti. Lasītāja saglabātās datnes Bibliotēkas datoros var kļūt pieejamas jebkuram Lasītājam un var tikt izdzēstas bez jebkāda brīdinājuma.

9.Lietojot Braila raksta printeri, Lasītājam ir jāizmanto tikai Bibliotēkas papīrs jeb, saskaņojot ar Bibliotēkas darbinieku, tikai papīru Navigator 160 g.

10.Par visām programmatūras kļūdām vai bojātu aparatūru Lasītājam nekavējoties jāinformē Bibliotēkas darbinieks.

11.Programmatūras problēmsituāciju un datora tehnisku bojājumu gadījumā Bibliotēkas darbiniekam ir tiesības īslaicīgi pārtraukt Lasītāja darbu pie datora.

12.Par jebkuriem programmu vai datoru mehāniskiem bojājumiem, kas radušies Lasītāja darbības rezultātā, Lasītājs sedz visus ar šo bojājumu novēršanu saistītos izdevumus.

13.Par datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās izmantošanas kārtības neievērošanu Lasītājam var tikt ierobežota vai pārtraukta datoru izmantošana.

Direktore  T. Melberga

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pielikums Latvijas Neredzīgo bibliotēkas

lietošanas noteikumiem

 

Audiogrāmatu izsniegšanas datu nesējos (zibatmiņās) kārtība

 

1.Lasītājam ir tiesības saņemt savā datu nesējā jebkuras audiogrāmatas no Bibliotēkas krājuma.

2.Lasītājam ir tiesības saņemt savā zibatmiņā līdz 5 audiogrāmatām vienā Bibliotēkas apmeklēšanas reizē, un līdz 10 audiogrāmatām, ja zibatmiņa tiek atstāta Bibliotēkas darbiniekam līdz nākamajai reizei, kad Lasītājs apmeklē Bibliotēku. Konkrēts grāmatu skaits ir atkarīgs no Lasītāja datu nesēja ietilpības un audiogrāmatu apjoma.

3.Bibliotēkas darbinieks pārliecinās, vai visi konkrētās audiogrāmatas faili ir ierakstīti Lasītāja zibatmiņā. Bibliotēkas darbinieks nenes atbildību par nekorektu audiogrāmatas atskaņošanu vai datu nesēja nesaderību ar atskaņošanas ierīci, ja audiogrāmata tika ierakstīta lasītāja datu nesējā pilnā apjomā.

4.Lasītāja pienākums ir pašam iegādāties datu nesēju (zibatmiņu) un atskaņošanas ierīci (datoru vai citu ierīci). Bibliotēka nenodrošina Lasītājus ar datu nesējiem un/vai ar atskaņotājiem. Bibliotēkas pienākums ir nodrošināt Lasītājus ar audiogrāmatu ierakstīšanu datu nesējā.

5.Bibliotēkas darbinieks iepazīstina Lasītāju ar pieejamo grāmatu klāstu un grāmatas anotāciju  un/vai žanru.

6.Bibliotēka ieraksta Lasītāja datu nesējā tikai tās audiogrāmatas, kuras ir bibliotēkas krājumā.

7.Saskaņā ar Latvijas Republikas autortiesību likumu, Lasītājs nedrīkst audio-grāmatu kopēt, reproducēt, izmantot komerciāliem nolūkiem vai izplatīt citām personām. Pēc grāmatas noklausīšanās Lasītāja pienākums ir izdzēst audio-grāmatu no sava datu nesēja vai atnest datu nesēju uz Bibliotēku, lai Bibliotēkas darbinieks varētu to izdzēst pirms nākamo audiogrāmatu ierakstīšanas datu nesējā.

8.Gadījumā, ja Lasītāja datu nesējā tiek konstatēti vīrusi vai citas programmas, kas negatīvi iespaido Bibliotēkas datora darbību un veiktspēju, lasītāja pienākums ir kompensēt Bibliotēkai zaudējumus, vienojoties par kompensācijas veidu un apjomu ar Bibliotēkas administrāciju. Ja vienošanās netiek panākta, Bibliotēkai ir tiesības rīkoties atbilstoši Noteikumu 24.punktam.

Direktore  T. Melberga

3.pielikums Latvijas Neredzīgo bibliotēkas

lietošanas noteikumiem

 

 

Priekšā lasīšanas kārtība Latvijas Neredzīgo bibliotēkas lasītājiem

 

1.Iepriekš vienojoties ar Bibliotēkas darbinieku par konkrētu datumu un laiku, Lasītājam ir tiesības saņemt priekšā lasīšanas pakalpojumus līdz 1 stundai dienā, pēc Lasītāja lūguma šo laiku var pagarināt.

2.Priekšā lasa tikai iespiestus tekstus, nelasa no konspektiem un citiem materiāliem rokrakstā.

3.Teksta ierakstīšanai lasīšanas laikā Lasītājam atļauts izmantot audio aparatūru.

4.Pēc Lasītāja lūguma Bibliotēkas darbinieks var ielasīt Lasītājam nepieciešamo tekstu audioformātā Lasītājam piederošā datu nesējā.

Direktore T. Melberga