BAZŪNES atklāšana

Sākot ar 2011. gada 5. septembri, „Latvijas Neredzīgo bibliotēka” sāk izdot jaunu avīzīti BAZŪNE, kas ir bezmaksas un iznāk reizi mēnesī gan redzīgo, gan Braila rakstā. Jaunās avīzītes atklāšanas svētki notika 5. septembrī plkst. 15:00 bibliotēkas lasītavā Rīgā, Juglas ielā 14.

Avīzītes mērķis ir katru mēnesi informēt savus lasītājus par bibliotēkas pakalpojumiem, tai skaitā grāmatām. Tajā nav publicētas grāmatu anotācijas, bet gan cilvēku izjūtas un pārdomas, kādas rosinājusi pati grāmata. Tas ir labākais veids, kā parādīt grāmatas vērtību un popularizēt to arī citiem līdzpilsoņiem. Šos stāstus, pārdomas un viedokļus var paust gan lasītāji, gan bibliotēkas darbinieki, jo tieši caur viņiem grāmata atrod ceļu līdz lasītājam. BAZŪNĒ galvenokārt ir apkopo­tas divas svarīgas tēmas: ziņas par biblio­tēkas pakalpojumiem un lasītāju domas.

Bibliotēkas ziņās ir apkopota infor­mācija par jaunākajām grāmatām, plānotajiem pasākumiem, sadarbību ar citām or­ganizācijām, diskusijas par izdotajām Braila raksta un audiogrāmatām, dažādi paziņo­jumi.

Lasītāju slejās ikviens, kurš vēlās, var ie­sniegt rakstus par sev interesējošām grāmatām, piedalīties diskusijās, izteikt ierosi­nājumus un vērtējumus.

Avīzīte dod iespēju cilvēkiem, kuri paši raksta dzejoļus, publicēt tos plašākai audi­torijai. Ikviens iesūtītais liriskais vei­kums pirms publicēšanas tomēr tiek izvērtēts. To dara sabiedrībā jau pazīs­tami dzejnieki, kuri dod arī savu vērtē­jumu un izsaka savu viedokli, lai autoram ir iespēja pilnveidot savu lirisko pras­mi.

Viena no interesantākajām rubrikām šajā avīzītē ir Pietuka Krus­tiņš, kurā lasītāji var ielū­koties vērtī­gajos brāļu Kaudzīšu izteikta­jos domu graudos, kas vēl joprojām ir aktuāli un svarīgi.

Ļoti ceram šajā projektā iesaistīt arī jauniešus, jo viņos mīt labas idejas, kas, nesastopot dzirdīgas ausis, var palikt ne­reali­zētas. Nedrīkst aizmirst vienu būtisku faktu: ikvienas idejas realizācija sākas ar skaļi izteiktu vārdu! Mūsu bibliotēka aicina ikvienu, lai cik nerealizējama iecere tā sākotnēji šķistu, par to runāt. Mēs esam gatavi sadarboties un palīdzēt, tāpēc droši rakstiet: gunta.bite@neredzigobiblioteka.lv un mēs kopīgi atradīsim ceļu, kā to izdarīt.

Avīzīte ir ļoti interesants bibliotēkas izdevums, kas šobrīd iznāk pateicoties „Latvijas Valsts meži” atbalstam.

Informāciju sagatavoja

Gunta Bite

“Bazūnes” redaktore