Literārais konkurss "ES SAVAI LATVIJAI..."

LATVIJAS NEREDZĪGO BIBLIOTĒKA IZSLUDINA

LITERĀRO KONKURSU

«ES SAVAI LATVIJAI…»

 

Lai veicinātu patriotismu un apziņu, ka ikvienam ir iespēja atbalstīt savu valsti, Latvijas Neredzīgo bibliotēka izsludina literāro konkursu «Es savai Latvijai…», kurā visām esejām jāsākas tieši ar šiem trim vārdiem. Vieni savai Latvijai būs gatavi dziedāt pašas skaistākās dziesmas, citi – ieviest inovācijas, kas palīdzētu cīņā pret kiberuzbrukumiem, bet citi – veidot spēcīgas, latviskas ģimenes. Katrs savu patriotismu var izpaust savādāk, taču mērķis ir viens – padarīt Latviju stipru.

Iesniegšanas termiņš — 28. oktobris plkst. 24.00

 

 

Literārā konkursa «ES SAVAI LATVIJAI…»

NOLIKUMS

I. Vispārējie noteikumi

 1. Literārā konkursa „Es savai Latvijai…” nolikums (turpmāk tekstā — Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, izvērtēti un apbalvoti iesniegtie literārie oriģināldarbi.
 2. Literāro konkursu „Es savai Latvijai…” (turpmāk tekstā — Konkurss) organizē Latvijas Neredzīgo bibliotēka (turpmāk — LNerB).
 3. Piedalīties Konkursā un pretendēt uz balvām var ikviens interesents vecumā līdz 35 gadiem (turpmāk tekstā — Dalībnieks), kurš ir oriģinālesejas patiesais autors.
 4. Konkursā iesniegtajai esejai (turpmāk – Darbs) jāsākas ar vārdiem „Es savai Latvijai…” turpinot rakstīt par to, ko autors ir gatavas darīt, lai padarītu Latviju attīstītu, stipru un drošu.

II. Konkursa mērķi:

5. veicināt izpratni par patriotismu un piederību Latvijai;

6. mudināt iepazīties ar Latvijas neatkarības cīņu vēsturiskajiem notikumiem, novērtēt tā laika jauniešu pašaizliedzību un ziedošanos valsts labā un izanalizēt savas iespējas un gatavību iestāties par savu valsti;

7. attīstīt literārās prasmes un bagātināt savu valodu un izteiksmes līdzekļus.

III. Darba iesniegšana

 1. Informācija par Dalībnieka oriģināldarba iesniegšanas noteikumiem Konkursam tiek publicēta LNerB mājaslapā www.neredzigobiblioteka.lv, sociālo tīklu Draugiem.lv, Facebook.com lapās.
 2. Darbs Konkursam iesniedzams līdz 2018. gada 28. oktobrim plkst. 24.00.
 3. Darbu var iesniegt:

10.1.   papīra formātā redzīgo vai Braila rakstā LNerB lasītavā Strazdumuižas ielā 80, Rīgā, LV-1024 vai sūtot pa pastu

10.2.   Elektroniskā formātā, sūtot uz e-pastu: gunta.bite@neredzigobiblioteka.lv, sūtījuma tēmā norādot „KONKURSAM”

 1. Darbi, kas netiks iesniegti līdz Nolikuma 9. punktā noteiktajam termiņam un atbilstoši Nolikuma IV. sadaļā noteiktajām prasībām, netiks izskatīti.
 2. Katrs Dalībnieks var iesniegt vienu literāro darbu.
 3. Dalībnieka iesniegtais Darbs ir pierādījums tam, ka viņš ir iepazinies ar šo Nolikumu, apņēmies to ievērot pilnībā un uzņemas atbildību par šajā Nolikumā minēto prasību izpildi, kā arī apliecina likumīgās autortiesības uz iesniegto Darbu.
 4. LNerB patur tiesības 1., 2. un 3. vietas ieguvēju Darbus izvietot vai lasīt publiski.

IV. Darba saturs un noformēšana

15. Darbs šī Konkursa izpratnē ir Dalībnieka sacerēts literārs oriģināldarbs latviešu valodā, kas sākas ar vārdiem „Es savai Latvijai…”.

16. Darbā jābūt norādītam autora vārdam, uzvārdam, vecumam un kontaktinformācijai, pa kuru autors vēlas, lai ar viņu LNerB sazinājās balvas iegūšanas gadījumā.

17. Darba apjomam jābūt ietvarā no 1600 līdz 5000 zīmēm jeb divām līdz trim A4 formāta lapām, ja tās aprakstītas Braila rakstā no vienas puses.

18. Darbam jābūt rakstītam ievērojot latviešu valodas pareizrakstības likumus, kā arī, iesniedzot eseju Braila rakstā, pielietojot Braila raksta specifiskās zīmes.

V. Darba vērtēšanas kritēriji un kārtība

19. Konkursam iesniegto Darbu vērtēšanai noteikti šādi kritēriji:

19.1. darba atbilstība Konkursa IV. sadaļas nosacījumiem;

19.2. darba literārā kvalitāte un radošums;

19.3. darba pozitīvisms, valodas izteiksmes līdzekļu pielietojums, stils.

 1. Konkursam iesniegtie Darbi (pēc to atbilstības Nolikuma prasībām pārbaudes) tiek nodoti žūrijai pēc 9. punktā noteiktā termiņa beigām.
 2. Darbi, kas neatbilst Nolikuma prasībām, netiek vērtēti, paziņojot par to Dalībniekam uz viņa norādīto kontaktu.
 3. Konkursa žūriju 3 cilvēku sastāvā veido LNerB pēc saviem ieskatiem.
 4. Katrs žūrijas loceklis vērtējot Darbu sniedz Dalībniekam īsu komentāru / ieteikumu / atsauksmi.
 5. Konkursa rezultāti tiks paziņoti un uzvarētāji apbalvoti Lāčplēša dienā — 11. novembrī, LNerB pasākumā „Svecīšu aizdegšana Strazdumuižā. Mēs savai Latvijai”.
 6. Konkursa balvu fondu veido divas mazākas balvas un viena liela (pagaidām tās netiek atklātas)
 7. Pirmos trīs vietu ieguvēju esejas tiks publicētas avīzītes „Bazūne” decembra numura literārajā pielikumā.

 

Esiet aktīvi, jo Latvija – tie esam mēs, bet mēs – esam savas valsts dvēsele.