Par bibliotēku

Latvijas Neredzīgo bibliotēka ir publiska bibliotēka,  kā arī kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras viens no darbības mērķiem ir redzes invalīdu bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Tās pamatuzdevums ir nodrošināt pieeju grāmatām un informācijai cilvēkiem, kuri nevar lasīt parasto iespiedrakstu, viņiem pielāgotā formātā – grāmatas neredzīgo jeb Braila rakstā, audiogrāmatas, grāmatas palielinātā drukā un vieglajā valodā. Tās lasītāji bez maksas var saņemt bibliotēkas 7 filiālēs, kas atrodas Latvijas lielākajās pilsētās un centrā Rīgā. Katrai filiālei un centram Rīgā ir noteikti apkalpošanas rajoni, tādējādi visā Latvijas teritorijā ir nodrošināta personu, kuras ir neredzīgas vai ar citādām lasīšanas grūtībām, bibliotekārā apkalpošana.

Balvu filiālbibliotēka

Cēsu filiālbibliotēka

Daugavpils filiālbibliotēka

Jelgavas filiālbibliotēka

Liepājas filiālbibliotēka

Rēzeknes filiālbibliotēka

Ventspils filiālbibliotēka

Bibliotēkā ir Lasītāju apkalpošanas nodaļa (LAN) ar lasītavu, kurā ir iespēja saņemt arī mūzikas ierakstus. Lasītavā ir nodrošināts Interneta pieslēgums. LAN  atrodas arī  tifloloģijas un novadpētniecības kabinets.  Metodikas nodaļā ir apkopoti dati par bibliotēku un tās darbību kopumā. Pastāvīgie nodaļas apmeklētāji ir studenti, bakalauri un maģistranti no augstskolām, kurās tiek studēti sociālo zinību, pedagoģijas un psiholoģijas jautājumi. Komplektēšanas un apstrādes nodaļa bibliotēkā veic grāmatu, periodikas un mūzikas ierakstu apstrādi un kataloga veidošanu, kas palīdz orientēties bibliotēkas krājumā gan pašiem bibliotēkas darbiniekiem, gan lasītājiem. Bibliotēkā no 1961. gada darbojas Skaņu ierakstu studija. Tajā ieskaņotās audiogrāmatas ir pieejamas kompaktdiskos (CD) un/vai zibatmiņās. Bibliotēkā ir arī Braila raksta nodaļa, kurā grāmatas un dažāda informācija tiek reproducēta Braila rakstā un palielinātā drukā. Nodaļa izdod arī avīzīti “BAZŪNE” un informatīvo izdevumu “JAUNIE VĀKI” (skat. Jaunieguvumi). Te ir iespējams saņemt arī bezmaksas konsultācijas par Braila raksta pierakstu un to pielietojumu.