Bibliotēkas struktūra

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas pārvaldības modeli un organigrammā iekļauto struktūru nosaka tās darbības mērķi, funkcijas un uzdevumi, kas tiek regulēti ar LR Normatīvajiem dokumentiem, kā arī ar LNerB iekšējiem kārtības noteikumiem.

Bibliotēku vada direktors, kuru ieceļ LR Kultūras ministrs.

Bibliotēkas direktoram ir viens vietnieks, kurš palīdz organizēt, uzraudzīt un realizēt bibliotēkas darba uzdevumus atbilstoši bibliotēkas noteiktajai attīstības stratēģijai un detalizēti izstrādātajam bibliotēkas darba plānam.

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas organizatoriskā struktūra veidota tā, lai nodrošinātu bibliotēkas pamatfunkciju un uzdevumu veikšanu, kā arī veicinātu bibliotēkas mērķu izpildi. Ņemot vērā bibliotēkas specifiskās funkcijas, tās struktūrā ir gan bibliotekārā darba, gan arī reproducēšanas darbu vienības.

Bibliotēkai ir šādas struktūrvienības:

Bibliotekārā joma:

  • Lasītāju apkalpošanas nodaļa, kurā ietilpst: abonements un lasītava;
  • Komplektēšanas un apstrādes nodaļa;
  • Sistēmbibliotekārs;
  • Metodikas nodaļa, kuras pakļautībā ir visas filiālbibliotēkas.

Reproducēšanas darbu joma:

  • Skaņu ierakstu studija
  • Braila raksta nodaļa

Bibliotēkas struktūrā iekļautās filiāles ir patstāvīgas struktūrvienības, kas darbojas saskaņā ar bibliotēkas direktora apstiprinātu filiālbibliotēku nolikumu, iekšējiem kārtības noteikumiem, amatu aprakstiem un citiem dokumentiem.